Humancratie

De Humancratie is een evolutie van de democratie.

De Humancratie is een hiërarchie van een gelaagde democratie, met als doel het streven naar de grootst mogelijke ontplooiing en zelfverwezenlijking van ieder mens in de samenleving.

De Humancratie verbindt de persoonlijke vrijheid met zijn sociale verantwoordelijkheid.

De hiërarchische lagen bepalen het samenwerkingsverband door: het zelfregulerende systeem in advies, controle en bevoegdheid van elke laag, beoordeling door de opvolgende laag, voor zover overeengekomen een gezamenlijke beslissing of beslissing door de volgende laag,

De hiërarchische lagen met de verplichte samenwerking maakt het mogelijk voor elk mens te komen tot een maatschappelijke positie die bij zijn capaciteit behoort door: samenwerking in aantal personen behorende bij elke laag, gedeelde bevoegdheid per persoon behorende bij elke laag, zijn mate van autonomie in het handelen, mate van samenwerken, mate van burgerlijke beschaafdheid, en de mate van mededogen.

De hiërarchische lagen met de verplichte samenwerking en controle maakt het niet mogelijk te komen tot ongewenste positie door invloed van: zelfverrijking, zelfverheerlijking, prestigedrang, drukuitoefening, bedreigingen, verbaal of fysiek geweld, financiële inbreng of materieel vermogen, vooroordeel, willekeur, voorspraak, afkomst, of door het verloop van tijd.

De ethiek gaat over jezelf, over je doen en laten en in het bijzonder over de motieven die leiden tot het door jou te maken van een bepaalde keuze. Iedereen heeft een eigenverantwoordelijkheid en hij functioneert op basis van opgebouwd vertrouwen. De medemens observeert en maakt de afweging van de argumenten. Deze argumenten zijn bepalend voor de ander. Je laat zien of en in welke mate sprake is van zuiver handelen, van eerlijk handelen, van zorgvuldigheid, openheid, betrouwbaarheid en dus van integer of niet integer handelen.

Integer handelen staat voor: ik wil ten opzichte van anderen heel blijven. Dat wil zeggen: open zijn, eerlijk, handelen uit een overtuiging, zonder vooroordeel of veroordeling, de ander niet bejegenen met verkeerde bedoelingen, niet willen krenken in zijn diepste zijn, niet bedonderen of omkopen. Dus de ander niet proberen te overtuigen met oneerlijke of valse argumenten. Het zegt altijd iets van je grondhouding, je eigen innerlijke diepste overtuiging.

Als we aan deze gedachten vasthouden, lees en beredeneer de overige artikelen op deze website.
Utopist.nl wil integer denken en handelen hoog houden in de ideale samenleving Utopia. Immers hier zijn aan de orde de normen en waarden, en uw persoonlijke keuze op grond van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn vastgelegde regels, normen en waarden die te allen tijde overal voor iedereen geldend zijn. De norm dient in de concrete situatie toegepast te worden. Elke situatie zal om een eigen afweging vragen, om het maken van een keuze op grond van weldoordachte argumenten.

Het is goed je af te vragen of te bedenken of het gevoel en als gevolg hiervan de emotie, van invloed is op je communiceren en handelen. Onjuist zijn gelegenheidsargumenten om tijdelijk gewin te behalen. Zoals het doen van beloften die onuitvoerbaar zijn of dat zullen blijken. Zo gezien ben je in je activiteiten, wat je bedoeling is, en uitvoering/vormgeving betreft kwetsbaar. Immers heel blijven en heel laten. In dit verband is heel ook: onschendbaar, onomkoopbaar, ongeschonden, ongerept, niet gekwetst, zorgvuldig en eerlijk. Daaraan is integer gedrag te herkennen.

Integer handelen is bij herhaling: trouw zijn, vertrouwen geven, betrouwbaar zijn, geloofwaardig zijn, onpartijdig, onafhankelijk en steeds uitkomen voor de waarheid.

Niet gevoelig zijn voor materiële of immateriële middelen waarmee beoogd wordt het handelen te beïnvloeden

Wees transparant, dat wil zeggen handelen met inachtneming van gemaakte afspraken, met toepassing van vastgestelde procedures op heldere en zorgvuldig geformuleerde afwegingen

Consistent zijn is niet gevoelig voor ad hoc en opportunistische afwegingen, maar vasthouden aan vastgestelde doelen.

Reflectie wil zeggen nadenken over motieven, achtergronden, en besluiten nodig om te realiseren dat deze aspecten de toets der kritiek moeten kunnen doorstaan.